مسیحیت در گذر تاریخ
(از نگاه ویل دورانت)
نويسندگان

در عهد عتیق خداوند  اجازه میدهد پدر دخترش را به مرد دیگری بفروشد.

 درمیان هزار مرد می توان یک مرد خوب می توان یافت اما در میان همه زنان یک زن خوب هم یافت نمی شود. 

 

 • مبشرین کلیسا دائما اسلام متهم به قوانینی ضد زن میکنند
 • و برای اثبات این اتهام تصاویری از زن در نگاه افراط گرایان به تصویر میکشند .
 • این در حالی است که در اسلام سفارش بسیاری به پاسداشت مقام زن شده است
 • نمونه از فیلم فتنه در باره زن
 • یا صحبت یک کشیش در باره حقوق زن در اسلام
 • کارشناس :
 • و اگر قوانینی مانند سهم ارث کمتر وجود دارد در مقابل دو امتیاز  مهمتر به نام مهریه و نفقه در اختیار زن قرار داده
 • اما آیا در کتاب مقدس حقوق زن پاس داشته شده است ؟
 • منابع مسیحی چه نگرشی در باره زن را به ما ارایه میکنند ؟
 • منتقدین مسیحی که همواره نسبت به حقوق زن در اسلام اعتراض میکنند آیا به متون خود آشنایی دارند؟
 •  ما در حقوق زن  سه بخش عهد عتیق و عهد جدید و متون الهیاتی مسیحی جستجو میکنیم
 • زن
  در عهد عتیق
 • چنانکه گفته شد کتاب مقدس مسیحیان از دو بخش عهد عتیق و عهد جدید تشکیل شده است و مسیحیان تمام آن را وحی میدانند. گر چه امروزه شریعت عهد عتیق را عمل لازم نمیدانند ولی آن را کلام خدا میشمرند و هر کسی معتقد باشد آیات شریعت کلام خدا نیست از منظر کلیسا کافر به حساب می اید. 

در عهد عتیق خداوند  اجازه میدهد پدر دخترش را به مرد دیگری بفروشد 

« اگر شخصی دختر خود را به کنیزی بفروشد باید در سال هفتم آزاد کند .... »

سفر خروج ۲۱ : ۷

 • کارشناس: در عهد عتیق خدا به پدر اجازه میدهد که دست دختر خود را گرفته به بازار برده فروشان ببرد و به یک نامرد دیگری بفروشد
 • البته در عهد عتیق قانونی هست که پس از هفت سال خوب است قرض ها را ببخشند و برده ها را ازاد کنند
 • این آیات از منظر کلیسا کلام خداست
 • دریغ از یک زن خوب

. سلیمان در کتاب جامعه می گوید :

      درمیان هزار مرد می توان یک مرد خوب می توان یافت اما در میان همه زنان یک زن خوب هم یافت نمی شود.    جامعه 7 : 28

 • ازدواج اجباری

     اگر مردی به دختری که نامزد نشده تجاوز کند و در حین عمل غافلگیر شود باید به پدر دختر 50 مثقال طلا بپردازد و با آن دختر ازدواج کند و هرگز نمی تواند او را طلاق دهد.    تثنیه 22 : 28 – 29

زنان ناپاک

     « و اگر زنی جریان دارد! ... هر که او را لمس کند تا شب نجس باشد ! و بر هر چیزی که در حیض خود بخوابد نجس باشد و بر هر چیزی بر آن بنشیند نجس باشد و هر که بستر او را لمس کند رخت خود را بشوید و با آب غسل  کند و تا شب نجس باشد. و هر که چیزی را که او بر آن نشسته بود لمس کند رخت خود را بشوید و با آب غسل کند و تا شب نجس باشد. و اگر آن بر بستر باشد یا بر هر چیزی که او بر آن نشسته بود چون آن چیز را لمس کند  تا شب نجس باشد .(لاویان 15:19 تا آخر)

 

 • کارشناس
 • اگر یکی از این آیات در قران بود با ما چه برخوردی میکردند
 • زن
  در عهد جدید
 • نظام طبقاتی زن و مرد

     اما میخواهم شما بدانید که سر هر مرد مسیح است و سر زن مرد و سر مسیح خدا. ...زیرا که مرد را نباید سر خود را بپوشد چونکه او صورت و جلال خداست اما زن جلال مرد است. 8 زیرا که مرد از زن نیست بلکه زن از مرد است. (اول قرنتیان 11: 3-8)

 • زنان برای مردان آفریده شدند !

    "ونیزمرد به جهت زن آفریده نشده بلکه زن برای مرد " 10 از این جهت زن می‌باید عز‌ّتی بر سر داشته باشد به سبب فرشتگان. (قرنتیان 11 : 9-10 )

 • اطاعت زن
 • زن باید مطیع مرد باشد همانگونه که ما مطیع خدا هستیم !

     «ای زنانشوهران خود را اطاعت کنید چنانکه خداوند را … همچنانکه کلیسا مطیع مسیح است همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند» (افسسیان 5 :24-22)

 • حکومت مرد بر زن ، مجازاتی خدایی برای زن
 • وقتی در ابتدای پیدایش انسان آدم و حوا گناه کردند خداوند برای هر یک جریمه ای مقرر کرد

     «و به زن گفت: درد و حمل تو را بسیار افزون گردانم با درد، فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی  خواهد کرد» (پیدایش باب 3)

 

 • تعلیم و رستگاری زن
 • زن یکبار فریب خوردپس دیگر ساکت باشد و تعلیم ندهد :

       11 زن با سکوت به کمال اطاعت تعلیم گیرد. 12 و زن را اجازت نمی‌دهم که تعلیم دهد … بلکه در سکوت بماند. 13 زیرا که آدم اول ساخته شد و بعد حو‌ّا و آدم فریب نخورد بلکه زن فریب خورده در تقصیر گرفتار شد. 15 اما به زاییدن رستگار خواهد شد. (او‌ّل تیموتاؤس فصل 2: 11-15)

 • هر از گاهی شنیده میشود در غرب یک زن به مقام کشیشی رسید و این مساله جنجالی را به دنبال دارد این به این دلیل است که کتاب مقدس به زنان اجازه نمیدهد که تعلیم دهند
 • انچه گفته شد بررسی ای اجمالی در باره حقوق زن در کتاب مقدس بود
 • برخی گمان میکنند به این علت که در غرب امروزه حجاب رعایت نمیشود بنا بر این در مسیحیت دستور حجاب وجود ندارد این در حالی است که میل به پوشش یک مساله ای فطری است و همه ادیان در این باره دستورات اکیدی دارند
 • حجاب
 • در کتاب مقدس در باره حجاب امده است :
 • هر زنی که سر نپوشیده دعا یا نبوت کند سر خود را بی حرمت کرده... اگر زنی سر خود را نمی پوشاندپس اصلا موهای خود را بچیند و اگر برای زن شرم آور است که موهایش را بچیند یا بتراشد پس باید سر خود را بپوشاند. مرد نباید سر خود را بپوشاند زیرا او صورت و جلال خداست، اما زن جلال مرد است. اول قرنتیان ، 5:11
 • زن
  در کلام رهبران مسیحی
 • زن در نگاه آباء کلیسا

ترتولیانس یکی از آبا مهم و با نفوذ کلیسا است در باره زن چنین میگوید :

 •  ترتولیانوس «زن  دری است  که دیو از آن به درون می‌آید » (تاریخ تمدن ، ج 3 ، ص 717)
 • ترتولیانوس :  تو دروازه ی شیطانی ، تو آنکس را که  شیطان جرأت نداشت از رو به رو مورد حمله قرار دهد مجاب کردی  به سبب تو بوده که پسر خدا ناگریز به مردن شده !! تو باید پیوسته  جامه ی سوگ و ژنده به تن داشته باشی

( جنس دوم ، ج 1 ، ص 159 )

 • آگوستین قدیس که شاید بتوان وی را برجسته ترین عالم  مسیحی در تمام اعصار نامید معتقد بود در باره زن می گوید:

      زن حیوانی است که  نه استحکام دارد و نه استواری ، زن از بدی تغذیه می کند و سر  آغاز همه ی دعاوی و مخالفتها است و راه و طریق هر گونه فساد اخلاق است.

                                                                                                                                               (جنس دوم، ج 1،ص28 و ص168)

      ویل دورانت می نویسد : در نظر کشیشان و عالمان الاهی این قرون هنوز زن همان مقامی را داشت که در نظر یوحنای زرین دهان و پاتریارک قسطنطینه یعنی : شری ضروری ، وسوسهای طبیعی ، مصیبتی مطلوب ، خطری خانگی ،جذبهای مهلک و آسیبی رنگارنگ (تاریخ تمدن، ج 4 ص 1111)

 

 • توماس آکویناس پر آوازه ترین دانشمند مسیحی در قرون وسطی می گفت :

      جنس مونث در واقع مذکری است که منحرف شده است؛ زن محتملا نتیجه نقصی است در قوه تولیدی مرد. ( تاریخ تمدن ، ج 4 ، ص 1311)

 

      زن فقط موجودی تصادفی و ناقص و نوعی مرد نقص دار است. (جنس دوم/سیمون دوبووار/ج 1،ص 159)

 

      زنان در عقل و اراده ضعیف ترند، در همه چیز محتاج مرد هستند مردان فقط برای تولید نیاز به زن دارند ! ( تاریخ تمدن ، ج 4 ، ص 1311 )

      مرد آغاز زن و انجام وی است همان طور که خداوند بدایت و نهایت تمام موجودات است .... زن طبق قانون طبیعت باید مطیع و منقاد باشد، و حال آنکه یک نفر برده چنین نیست.... ( تاریخ تمدن ، ج 4 ، ص 1111 )

 •  
 •  
 •  
 • مارتین لوتر به عنوان سرآمد اصلاح طلبان کلیسای مسیحی بر  این اعتقاد بود:

      زنان باید در خانه بمانند ، آفرینش زنان بر این دلالت دارد ، آنها لگنهای پهن دارند تا بر روی آن بنشینند و خانه داری کنند بچه به دنیا بیاورند و بزرگ کنند.

                                                                                          (اصلاحات/سارا فلاورز/ص 91)

 • ژان ژاک روسو  متفکر نامدار سوئیسی : زنان فاقد ویژگیهای  شهروندی اند یعنی خصوصیاتی مانند عقل ، نیرو و خود مختاری طبیعتا مردانه اند 

                                                            (مقدمه ای بر ایدئولوژیهای سیاسی / یان مکنزی  و دیگران / ص 358)

 • زن در نگاه اندیشمندان مسیحی معاصر
 • اگر چه کلیسا به خاطر فشارهای جوامع ، مجبور به عقب نشینی از مواضع خویش گردید اما با این حال هنوز هم می توان در کلمات  جناب پاپ و سایر شخصیتهای برجسته و صاحب نظران کلیسا همان دیدگاه ها را یافت !
 •  
 • به عنوان مثال درهمین قرن بیستم شخص پاپ اعلام داشت :بین زندگی مادر و حیات فرزند باید نخستین را فدا کرد ، در واقع مادر که غسل تعمید یافته می تواند به بهشت برود در حالی که جنین برای همیشه به برزخ اختصاص یافته است

 ( جنس دوم ،  ج 1 ، ص 206 )

 • زن در اسلام
 • زن در نگاه اسلام
 • در پایان بحث به نگاه ارزشی اسلام به زن میپردازیم
 • پیامبر اکرم :

               بهترین شما کسانی هستند که برای زنان خود بهتر باشند 

( بحار الانوار ج 100 ص 226 )

 • پیامبر اکرم :

              جبرئیل آن قدر در خصوص زن سفارش کرد، تا بدان جا که فکر کردم طلاق زن بدون ارتکاب عمل زشت ( زنا ) روا نیست  

( مکارم الاخلاق ص 126 )

 • پیامبر اکرم :

              نشستن مرد پیش عیالش بهتر است نزد خدا از اعتکاف در این مسجد من 

( تنبیه الخواطر 2 / 122 )

 • امام کاظم :

            غضب خداوند برای هیچ گناهی مانند غضبی که در رابطه با رعایت نکردن حق زنان و کودکان می کند نیست

 ( وسائل الشیعه ج 15 ص 202

[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

اگر میخواهید آینده را ببینید باید گذشته را دیده باشید
موضوعات وب
 
آرشيو مطالب
امکانات وب

عیسى یا محمد کشف حقیقت (حسن مالدار )احکام کتاب مقدس(۱) و کسی که با زن دیگری زنا کند زانی و زانیه الب(۱) کسیکه به فحشا دچار شود باید کشته شود:(۱) آشنایی با کتاب مقدس(۱) « کتاب مقدس»، عنوان مجموعه­ای از ن(۱) پیامبران در کتاب مقدس(۱) کمتر پیامبری را می توان در کتاب مقدس یافت که آماج(۱)

<-- start logo cod off http://www.b-andishe.blogfa.com/ -->

<-- start logo cod off http://teshnhe.blogfa.com/ -->

اسلام یا مسیحیت،عطش حقیقت،آخرين مطالب مستند سریالی محمد در کتاب مقدس پولس در منابع اسلامي مارتين لوتر كينگ Martin Luther King گزارش از کتاب تواریخ لینک دوستان قالب بلاگفا قالب میهن بلاگ قالب پرشین بلاگ گلچین قالب وبلاگ Download پيوندهای روزانه عیسی یا محمد ادیان نوظهور فراماسونری شیطان پرستی قالب پرشین بلاگ گلچین قالب وبلاگ لینک های مفید فال حافظ ماه موزیک فال روزانه خرید اینترنتی آپلود عکس

<--finish logo cod off http://teshnhe.blogfa.com/ -->